logo-bb.png
HR EN
Menu
O poliklinici Lokacije Turistička dijaliza

Opća obavijest o korištenju osobnih podataka

Uvod

Mi smo Poliklinika za internu medicinu i dijalizu B. Braun Avitum (dalje u tekstu: „Poliklinika BBA“, „mi“, „naše“, „svoje“) s registriranim sjedištem na adresi Ulica Aleksandra Hondla 2/11, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 82906212790.

Ako imate pitanja u vezi ove Opće obavijesti o obradi osobnih podataka (dalje u tekstu: „Opća obavijest“), kao i druga pitanja u odnosu na prikupljanje, obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka, slobodno kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka putem sljedećih raspoloživih kontakata:

Definicije pojmova

Kako bi u potpunosti razumjeli i shvatili našu Opću obavijest, ljubazno Vas molimo da pažljivo pročitate definicije pojmova koje navodimo niže u tekstu. Radi se o pojmovima koji se spominju u ovoj Općoj obavijesti te su važni za razumijevanje informacija koje Vam pružamo putem iste.

Opća uredba znači UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka);

Obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Osobni podatci znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik);

Ispitanik znači pojedinac čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca; u smislu ove Opće obavijesti ispitanicima se smatraju kandidati za zaposlenike, kandidati za vanjske suradnike temeljem ugovora o djelu, pacijenti, sudionici i predavači na stručnim skupovima, odgovorne i kontakt osobe naših poslovnih partnera pravnih osoba te pošiljatelji upita i zahtjeva za ostvarivanjem prava ispitanika;

Voditelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; u smislu ove Opće obavijesti voditeljem obrade se smatra Poliklinika BBA;

Zajednički voditelji obrade znači dvoje ili više voditelja obrade koji zajednički odrede svrhe i načine obrade osobnih podataka;

Izvršitelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade

Primatelj znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana;

Treća strana znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade;

Privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

Povreda osobnih podataka znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

Nadzorno tijelo znači neovisno tijelo javne vlasti koje je osnovala država članica; u Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, Hrvatska;

Europska unija znači međuvladina i nadnacionalna organizacija 27 europskih država kojoj su ciljevi gospodarska i politička integracija europskoga kontinenta;

Međunarodna organizacija znači organizacija i njezina podređena tijela uređena međunarodnim javnim pravom ili bilo koje drugo tijelo koje su sporazumom ili na osnovi sporazuma osnovale dvije ili više zemalja

Opće informacije o Općoj obavijesti

U ovoj Općoj obavijesti navodimo sve važne informacije o obradi i zaštiti Vaših osobnih podataka koje provodimo u našim poslovnim procesima, a sve kako je propisano odredbama Opće uredbe.

S obzirom na poslovne procese u kojima obrađujemo Vaše osobne podatke, Poliklinika BBA ima ulogu voditelja obrade te se ova Opća obavijest u cijelosti odnosi na Polikliniku BBA u ulozi voditelja obrade.

Opća obavijest sadržava sljedeće informacije:

 • naš naziv, adresu našeg registriranog sjedišta i naš OIB,
 • kontakt podatke našeg službenika za zaštitu podataka,
 • kategorije ispitanika čije osobne podatke obrađujemo,
 • osobnih podataka koje obrađujemo,
 • svrhe i pravne osnove obrade osobnih podataka koju vršimo,
 • objašnjenje legitimnog interesa kao pravne osnove obrade osobnih podataka,
 • kategorije primatelja osobnih podataka,
 • opis prava ispitanika i načine ostvarivanja istih,
 • objašnjenje prijenosa osobnih podataka trećim zemljama i međunarodnim organizacijama,
 • objašnjenje profiliranja i automatiziranog donošenja pojedinačnih odluka temeljem obrade osobnih podataka,
 • navođenje i opis zaštitnih mjera koje koristimo,
 • navođenje kriterija za određivanje naših razdoblja pohrane osobnih podataka,
 • druge važne informacije koje smo Vam obvezni pružiti temeljem Opće uredbe.

O promjenama i / ili dopunama informacija u Općoj obavijesti, informirat ćemo Vas na vrijeme i putem naših redovnih kanala komunikacije (putem poruka elektroničke pošte i slično).

Svi izrazi koji se koriste u Općoj obavijesti, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kategorije ispitanika, kategorije osobnih podataka, svrhe i pravne osnove obrade osobnih podataka

Kako bi lakše pronašli tražene informacije, iste pružamo u odnosu na određenu kategoriju ispitanika (kandidati za zaposlenike, kandidati za vanjske suradnike temeljem ugovora o djelu, pacijenti, sudionici i predavači na stručnim skupovima, odgovorne i kontakt osobe naših poslovnih partnera pravnih osoba te pošiljatelji upita i zahtjeva za ostvarivanjem prava ispitanika) te za istu navodimo kategorije osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo, kao i svrhe te pravne osnove obrade.

Kandidati za zaposlenike i kandidati za vanjske suradnike temeljem ugovora o djelu

Ako ste zainteresirani za rad / suradnju u / s Poliklinici / -kom BBA, prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke, a koje ste nam Vi sami pružili tijekom inicijalne komunikacije ili slanjem životopisa i druge popratne dokumentacije (na primjer molbe, pisma preporuke i slično).

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: ime i prezime.
 • Lokacijski podatci: adresa (naziv ulice i kućni broj, poštanski broj i grad, država).
 • Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte.
 • Podatci o obrazovanju / edukacijama / treninzima: završeni stupnjevi obrazovanja, dodatno završene edukacije ili treninzi, sudjelovanja na konferencijama i projektima i slično (varira ovisno o podatcima koji se navode u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata).
 • Podatci o radnom iskustvu: prethodna radna mjesta, prethodni poslodavci, razdoblja rada kod prethodnih poslodavaca, opisi prethodnih radnih zadataka i slično (varira ovisno o podatcima koji se navode u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata).
 • Podatci o obrazovanju / edukacijama / treninzima: završeni stupnjevi obrazovanja, dodatno završene edukacije ili treninzi, sudjelovanja na konferencijama i projektima i slično (varira ovisno o podatcima koji se navode u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata).
 • Podatci o radnom iskustvu: prethodna radna mjesta, prethodni poslodavci, razdoblja rada kod prethodnih poslodavaca, opisi prethodnih radnih zadataka i slično (varira ovisno o podatcima koji se navode u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata).
 • Podatci o osobnim karakteristikama / vještinama: znanje jezika, komunikacijske vještine, organizacijske vještine, rukovoditeljske vještine, poslovne vještine, digitalne vještine, kategorija vozačke dozvole i slično (varira ovisno o podatcima koji se navode u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata).
 • Ostali podatci: fotografija (ako se nalazi u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata), ostali osobni podatci sadržani u životopisu i drugoj popratnoj dokumentaciji.

Navedene osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu ostvarivanja inicijalnog kontakta (komunikacije) putem odabranih kanala (na primjer elektronička pošta, telefon / mobitel i slično). Na primjer, kada Vaše kontakt podatke dobijemo posredno (putem preporuke) ili kada nam pošaljete Vaš životopis i popratnu dokumentaciju koja sadrži Vaše kontakt podatke, iste obrađujemo zbog ostvarivanja inicijalnog kontakta (komunikacije) s Vama. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).
 • U svrhu poduzimanja radnji potrebnih za odabir najboljeg kandidata, dakle ostvarivanje uvida u životopis i ostalu zaprimljenu popratnu dokumentaciju, odabir kandidata za razgovor za posao / o suradnji, organizacija razgovora, provedba razgovora te naknadno kontaktiranje kandidata vezano za ishod razgovora. Na primjer, primitkom Vašeg životopisa i ostale popratne dokumentacije ostvarujemo uvid u (obrađujemo) Vaše osobne podatke kako bi odabrali najadekvatnije kandidate za razgovor za posao / o suradnji. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).
 • U svrhu daljnjeg čuvanja (zadržavanja) Vaših osobnih podataka, odnosno životopisa i popratne dokumentacije za buduće eventualno zapošljavanje / suradnje. Na primjer, ako ste nam samoinicijativno poslali Vaš životopis i popratnu dokumentaciju, a trenutno nemamo potrebe za novim zaposlenikom / vanjskim suradnikom, no želimo zadržati Vaše osobne podatke, odnosno životopis i popratnu dokumentaciju zbog mogućeg budućeg kontaktiranja u slučaju potrebe za novim zaposlenikom / vanjskim suradnikom. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest Vaša privola (članak 6. stavak 1. točka a Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja naših zakonskih dužnosti, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora našeg poslovanja od strane nadležnih tijela i službi, ista ostvaruju uvid u svu našu dokumentaciju, pa tako i u Vaše 5 osobne podatke sadržane u istoj. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Pacijenti

Ako ste naš pacijent, prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke, a koje ste nam Vi sami pružili ili koji su nam pruženi putem Vaše medicinske dokumentacije, bilo da ste nam Vi sami ustupili Vašu medicinsku dokumentaciju ili nam je ista ustupljena od zdravstvenih ustanova u kojima ste se liječili / se liječite, te koje smo prikupili tijekom našeg odnosa.

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: ime i prezime, datum rođenja, spol, OIB, JMBG, MB i slično.
 • Lokacijski podatci: adresa prebivališta i boravišta (naziv ulice i kućni broj, poštanski broj i grad, država) i slično.
 • Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte.
 • Podatci o obrazovanju / edukacijama / treninzima: zanimanje.
 • Podatci u vezi s radnim odnosom: status zaposlenja (zaposlen / nezaposlen), naziv poslodavca, radno mjesto i slično.
 • Podatci o osobnim karakteristikama: visina, težina i slično.
 • Podatci o zdravlju: krvna grupa, dijagnoza, rezultati laboratorijskih nalaza, EKG nalazi, povijest bolesti i slično.
 • Podatci u formi video snimki: video snimke iz sustava videonadzora.
 • Ostali podatci: ostali osobni podatci koji mogu biti sadržani u raznoj dokumentaciji pacijenta ili se unose u informacijska rješenja koja koristimo.

Navedene osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu vođenja evidencije općih podataka i podataka o bolesti pacijenta zbog pružanja usluge tretmana dijalize. Na primjer, prikupljamo Vaše osobne podatke i medicinsku dokumentaciju (također sadrži osobne podatke) kako bi kreirali Vaš medicinski karton u Poliklinici BBA zbog pružanja usluge tretmana dijalize. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu evidentiranja suglasnosti pacijenta u vezi pojedinog dijagnostičkog i terapijskog postupka. Na primjer, tražimo Vaše osobne podatke, odnosno suglasnost za Vaš upis na listu čekanja za presađivanje bubrega. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu pokretanja i bilježenja protokola svakog tretmana dijalize pacijenta, izrade računa tretmana dijalize te izrade administrativnih izvješća. Na primjer, Vaše osobne podatke unosimo u web aplikaciju Medicus.Net, a putem koje bilježimo protokol svakog Vašeg tretmana dijalize. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu zaštite osoba i imovine Poliklinike BBA korištenjem sustava videonadzora. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjenja naših zakonskih obveza, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora našeg poslovanja od strane nadležnih tijela i službi, ista ostvaruju uvid u svu našu dokumentaciju, pa tako i u Vaše osobne podatke sadržane u istoj. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Posebne kategorije osobnih podataka koje obrađujemo odnose se na podatke o zdravlju, a obrađujemo ih u svrhu pružanja usluge tretmana dijalize. Iste obrađujemo na temelju posebne pravne osnove, kako propisuju odredbe Opće uredbe za posebne kategorije osobnih podataka. Dakle, pravna osnova obrade Vaših podataka o zdravlju je postavljanje medicinske dijagnoze i pružanje zdravstvenog tretmana od strane Poliklinike BBA (Opća uredba o zaštiti podataka čl. 9. st. 2. t. h).

Prethodno navedene kategorije i pojedinačno navedeni osobni podatci predstavljaju većinu kategorija i osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo u odnosu na naše pacijente. Ipak, nisu navedeni svi pojedinačni osobni podatci koje možemo obrađivati, odnosno prikupljeni i obrađivani osobni podatci mogu varirati od pacijenta do pacijenta. Za više informacija o tome koje točno osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u odnosu na Vas, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka na kontakte navedene u prvoj točki „Uvod“ ove Opće obavijesti.

Sudionici i predavači na stručnim skupovima

Ako ste zdravstveni djelatnik i sudionik na stručnim skupovima u našoj organizaciji, odnosno predavač na predmetnim stručnim skupovima, prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke, a koje ste nam Vi sami pružili prethodno i tijekom stručnog skupa.

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: ime i prezime, datum rođenja, OIB, identifikacijski broj i slično.
 • Podatci o obrazovanju / edukacijama / treninzima: titula.
 • Ostali podatci: fotografija / snimka sa stručnog skupa (ako se stručni skup fotografira / snima temeljem našeg angažmana fotografa / snimatelja).

Navedene osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu vođenja evidencije o sudionicima i predavačima na stručnom skupu u našoj organizaciji. Na primjer, obrađujemo Vaše identifikacijske podatke kako bi ih unijeli u i izdali Vam potvrdu o sudjelovanju na stručnom skupu. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).
 • U svrhu prosljeđivanja podataka o sudionicima (potvrde o sudjelovanju) i predavačima na stručnom skupu nadležnim tijelima. Na primjer, ako ste medicinska sestra / medicinski tehničar koja / koji sudjeluje na stručnom skupu, dužni smo proslijediti Vaše osobne podatke Hrvatskoj komori medicinskih sestara zbog vođenja evidencije o pohađanim stručnim usavršavanjima. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu izrade fotografija / snimaka sa stručnih skupova zbog ostvarivanja naših poslovnih interesa. Na primjer, stručni skup može biti fotografiran / sniman zbog uvrštavanja fotografija / snimaka u prezentacije o radu Poliklinike BBA. Ovisno o okolnostima fotografiranja / snimanja, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka može biti naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe) ili Vaša privola (članak 6. stavak 1. točka a Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjenja naših zakonskih obveza, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora našeg poslovanja od strane nadležnih tijela i službi, ista ostvaruju uvid u svu našu dokumentaciju, pa tako i u Vaše osobne podatke sadržane u istoj. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Odgovorne i kontakt osobe naših poslovnih partnera pravnih osoba

Ako ste odgovorna ili kontakt osoba kod našeg potencijalnog ili postojećeg poslovnog partnera pravne osobe, prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke ovisno o potrebama našeg potencijalnog ili postojećeg poslovnog (partnerskog) odnosa. Prikupljamo i obrađujemo one osobne podatke koje ste nam Vi sami pružili tijekom inicijalne komunikacije ili koje smo prikupili prilikom uspostave i održavanja našeg poslovnog (partnerskog) odnosa.

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: ime i prezime.
 • Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte.
 • Podatci u vezi s radnim odnosom: veza s poslovnim partnerom pravnom osobom (osnivač, direktor, zaposlenik i slično).

Navedene osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu ostvarivanja inicijalnog kontakta (komunikacije), kao i u svrhu daljnje redovne komunikacije putem odabranih kanala (na primjer elektronička pošta, telefon / mobitel i slično). Na primjer, ako ste kontakt osoba kod našeg poslovnog partnera pravne osobe, obrađujemo Vaše osobne podatke kao dio redovnih radnji u okviru našeg poslovnog (partnerskog) odnosa, kao što je redovna poslovna komunikacija, organizacija sastanaka, odgovaranje na upite i slično. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).
 • U svrhu ostvarivanja prava i obveza iz ugovornog odnosa s poslovnim partnerom pravnom osobom. Na primjer, ako ste odgovorna osoba koja zastupa našeg poslovnog partnera pravnu osobu te ste zaduženi za potpisivanje poslovne dokumentacije partnera, obrađujemo Vaše osobne podatke kako bi mogli ostvarivati poslovni odnos s poslovnim partnerom pravnom osobom. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja naših zakonskih dužnosti, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora našeg poslovanja od strane nadležnih tijela i službi, ista ostvaruju uvid u svu našu dokumentaciju, pa tako i u Vaše osobne podatke sadržane u istoj. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Pošiljatelji upita / zahtjeva za ostvarivanjem prava ispitanika

Ako nam šaljete upit ili zahtjev za ostvarivanjem prava ispitanika, neovisno o kanalu komunikacije, prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke. Prikupljamo i obrađujemo one osobne podatke koje ste nam Vi sami pružili tijekom inicijalne komunikacije, odnosno koje smo prikupili tijekom naše komunikacije.

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: ime i prezime, OIB i slično.
 • Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte (ovisi o kanalu komunikacije) i slično.
 • Ostali podatci: sadržaj komunikacije (ako sadržava osobne podatke).

Navedene osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu ostvarivanja kontakta i odgovaranja na Vaš upit / zahtjev. Na primjer, ako nam pošaljete upit putem elektroničke pošte, obrađujemo Vaše kontakt podatke kako bi Vam mogli dati potpun i točan odgovor na Vaš upit putem zatraženog komunikacijskog kanala. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja naših zakonskih dužnosti, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora našeg poslovanja od strane nadležnih tijela i službi, ista ostvaruju uvid u cjelokupno naše poslovanje, uključujući i u podatke koje smo prikupili temeljem Vašeg poslanog upita / zahtjeva i naše daljnje komunikacije. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Videonadzor

U svrhu zaštite osoba i imovine Poliklinika BBA prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke putem sustava videonadzora na lokaciji Buzinski prilaz 30, 10010 Zagreb, a temeljem pravne osnove legitimnog interesa (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).

Prije ulaska u perimetar snimanja postavljene su obavijesti upozorenja na kojima se nalaze sve važne informacije u vezi obrade osobnih podataka putem sustava videonadzora. Snimke iz sustava videonadzora možemo dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (na primjer policiji), ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem primjenjivih propisa. Pristup snimkama videonadzora može imati i treća strana kada vrši radnje popravka i održavanja sustava videonadzora.

Kao ispitanik možete ostvarivati svoja prava u vezi obrade Vaših osobnih podataka putem sustava videonadzora, posebno pravo na pristup, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade te pravo na prigovor.

Snimke dobivene putem sustava videonadzora čuvamo 1 (jedan) mjesec, odnosno najviše do 6 (šest) mjeseci, osim ako je primjenjivim propisima definiran duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

Legitiman interes kao pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka

Poliklinika BBA koristi legitiman interes kao pravnu osnovu za određene obrade Vaših osobnih podataka. U prethodnim odlomcima ove Opće obavijesti navodimo za koje kategorije ispitanika i osobnih podataka te za koje svrhe koristimo legitiman interes kao pravnu osnovu.

Prethodno obradi Vaših osobnih podataka čija je pravna osnova naš legitiman interes, uzimamo u obzir Vaše interese i temeljna prava te slobode, kao i Vaša razumna očekivanja o obradi osobnih podataka u našem međusobnom odnosu.

Kako bi dokazali postojanje i omjer našeg legitimnog interesa provodimo analizu legitimnog interesa posebno za svaki proces obrade osobnih podataka gdje je legitiman interes pravna osnova obrade. Analiza legitimnog interesa sastoji se od tri dijela: analize svrhovitosti, analize nužnosti i analize ravnoteže te svi dijelovi moraju imati pozitivan ishod kako bi mogli koristiti legitiman interes kao pravnu osnovu obrade osobnih podataka.

Dakle, naš legitiman interes može biti različit, ovisno o kojem poslovnom procesu, odnosno procesu obrade osobnih podataka se radi.

Ako želite izvršiti uvid u provedene analize legitimnog interesa, a koje se odnose na procese obrade Vaših osobnih podataka, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka na kontakte navedene u prvoj točki „Uvod“ ove Opće obavijesti.

Vaša obveza pružanja osobnih podataka

Ako je pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora, na mjestu prikupljanja Vaših osobnih podataka jasno ćemo Vas obavijestiti o tome je li pružanje osobnih podataka obvezno ili ne te koje su moguće posljedice ako ne pružite osobne podatke.

Izrada profila i automatizirano donošenje odluka

Naši trenutni poslovni procesi u kojima dolazi do obrade Vaših osobnih podataka ne obuhvaćaju izradu Vašeg profila, kao ni automatizirano donošenje odluka temeljem Vaših osobnih podataka.

U slučaju uvođenja ovakvih tehnika obrade Vaših osobnih podataka, pravovremeno ćemo Vas obavijestiti, kao i upozoriti na Vaše pravo da se na Vas ne mora odnositi odluka donesena isključivo na automatiziranoj obradi Vaših osobnih podataka, uključujući izradu profila.

Kategorije primatelja Vaših osobnih podataka

Prema Vašim osobnim podatcima postupamo povjerljivo te ih štitimo u skladu s primjenjivim propisima (međunarodnim, europskim i nacionalnim) te najboljom važećom praksom.

Određene kategorije primatelja, kojima otkrivamo osobne podatke ispitanika, obrađuju i Vaše osobne podatke. U slučaju kada predmetnim primateljima otkrivamo Vaše osobne podatke, vodimo računa o tome da imamo valjanu pravnu osnovu te da je poslovanje primatelja Vaših osobnih podataka usklađeno s Općom uredbom i drugim propisima o zaštiti osobnih podataka. Također, kada je primjenjivo, odnose s primateljima u vezi obrade i zaštite osobnih podataka detaljno uređujemo posebnim ugovorom (uz osnovni ugovor).

Niže navodimo kategorije primatelja osobnih podataka uz kratak opis našeg odnosa.

Izvršitelji obrade kao primatelji Vaših osobnih podataka

Primatelji Vaših osobnih podataka, između ostalog, mogu biti i naši izvršitelji obrade.

Kada izvršitelji obrade provode obradu Vaših osobnih podataka u naše ime, odabiremo one izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera prilikom obrade Vaših osobnih podataka. Također, svaki naš odnos s izvršiteljem obrade u odnosu na obradu osobnih podataka uređen je posebnim ugovorom o obradi osobnih podataka.

Naši izvršitelji obrade koji mogu biti primatelji Vaših osobnih podataka, pružaju nam usluge potrebne za naše svakodnevno poslovanje:

 • izvršitelji obrade kao naši vanjski suradnici koji nam pružaju dodatnu operativnu podršku poput implementacije, održavanja i nadogradnji informatičkih sustava i programskih rješenja, čuvanja fizičke dokumentacije (arhiviranje) i slično,
 • povremeni izvršitelji obrade ovisno o potrebama našeg poslovanja poput usluga prevođenja dokumentacije i slično.

Samostalni voditelji obrade kao primatelji Vaših osobnih podataka

Primatelji Vaših osobnih podataka, između ostalog, mogu biti i drugi samostalni voditelji obrade.

Naime, temeljem naše pravne obveze ili legitimnog interesa omogućavamo obradu Vaših osobnih podataka drugim samostalnim voditeljima obrade. S obzirom na ulogu samostalnih voditelja obrade, isti su dužni samostalno voditi brigu o Vašim osobnim podatcima temeljem primjenjivih propisa, vlastitih internih procedura i pravila struke.

Samostalni voditelji obrade koji mogu biti primatelji Vaših osobnih podataka, pružaju nam usluge važne za naše zakonito poslovanje, kao i neke druge usluge potrebne za naše svakodnevno poslovanje, a može se raditi i o javnim ustanovama kojima pružamo Vaše osobne podatke zbog zaštite Vaših interesa (primjenjivo samo na određene kategorije ispitanika) te ostvarivanja našeg poslovnog odnosa:

 • samostalni voditelji obrade kao pružatelji usluga usklađivanja našeg poslovanja s primjenjivim propisima poput pravnog savjetovanja, poreznog savjetovanja, revizija i slično,
 • samostalni voditelji obrade kao pružatelji usluga potrebnih za naše svakodnevno poslovanje poput poštanskih usluga i slično,
 • samostalni voditelji obrade kao javne ustanove s kojima ostvarujemo poslovni odnos te kojima pružamo osobne podatke određenih kategorija ispitanika zbog zaštite interesa istih poput bolnica i slično.

Nadležna tijela vlasti kao primatelji Vaših osobnih podataka

Primatelji Vaših osobnih podataka, između ostalog, mogu biti i nadležna tijela vlasti.

Nadležna tijela vlasti postupaju u okviru svojih zakonskih ovlaštenja i temeljem istih mogu obrađivati Vaše osobne podatke.

ž

Poliklinika BBA ima zakonsku obvezu otkriti Vaše osobne podatke nadležnim tijelima vlasti kao primateljima Vaših osobnih podataka (provođenje nadzora, provođenje inspekcija, postavljanje ili obrana pravnih zahtjeva i slično).

Ako želite dobiti informacije o točnim nazivima svih primatelja Vaših osobnih podataka, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka na kontakte navedene u prvoj točki „Uvod“ ove Opće obavijesti.

Prijenos Vaših osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama

Trenutno ne dolazi do prijenosa te nastojimo izbjegavati prijenos Vaših osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. Trećim zemljama smatraju se sve one zemlje koje nisu članice Europske unije.

Ako ubuduće planiramo prijenos Vaših osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, na vrijeme i prethodno takvom prijenosu ćemo Vas obavijestiti o svim pojedinostima istog (uključujući i o kojim trećim zemljama i međunarodnim organizacijama se radi) te relevantnim zaštitnim mjerama koje koristimo.

U slučaju prijenosa Vaših osobnih podataka trećim zemljama, naše interne procedure predviđaju pristup od dva koraka kako bi predmetni prijenos bio dozvoljen. Prvi korak se sastoji od identificiranja pravne osnove prijenosa (uključujući Vašu privolu ako nema druge relevantne pravne osnove), dok u drugom koraku osiguravamo dodatne mjere zaštite prijenosa, a sve u skladu s odredbama poglavlja V. Opće uredbe.

Zaštita Vaših osobnih podataka

Poliklinika BBA prilikom određivanja sredstava i načina obrade te u vrijeme same obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima štiti Vaše osobne podatke, pritom uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.

Također, svaki naš poslovni proces koji uključuje obradu osobnih podataka prošao je analizu rizika i po potrebi procjenu učinka na zaštitu podataka, čime procjenjujemo rizik i ozbiljnost za Vaša prava i slobode kao ispitanika u odnosu na pojedinu obradu Vaših osobnih podataka. Pritom posebno uzimamo u obzir rizike od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili neovlaštenog pristupa Vašim osobnim podatcima.

Organizacijske mjere koje primjenjujemo obuhvaćene su i raspisane u našim internim procedurama, pravilnicima, uputama o postupanju, izvještajima i slično. Tehničke mjere koje primjenjujemo uključuju različite fizičke mjere sigurnosti te mjere informacijske tehnologije (IT).

Sve naše tehničke i organizacijske mjere kontinuirano revidiramo i unaprjeđujemo kako bi osigurali da su iste primjerene i ažurne.

Naše tehničke i organizacijske mjere dijelimo u tri skupine: mjere kojima osiguravamo povjerljivost, mjere kojima osiguravamo integritet i mjere kojima osiguravamo dostupnost osobnih podataka te otpornost naših sustava obrade.

Mjere kojima osiguravamo povjerljivost Vaših osobnih podataka uključuju, ali nisu ograničene na, opću fizičku kontrolu pristupa, opću logičku kontrolu pristupa, posebnu kontrolu pristupa osobnim podatcima, odvajanje osobnih podataka i slično.

Mjere kojima osiguravamo integritet Vaših osobnih podataka uključuju, ali nisu ograničene na, kontrolu u slučaju prijenosa osobnih podataka, kontrolu prilikom unosa osobnih podataka u naše sustave obrade i slično.

Mjere kojima osiguravamo dostupnost Vaših osobnih podataka te otpornost naših sustava obrade uključuju, ali nisu ograničene na, kontrolu dostupnosti, otpornost naših sustava obrade, pseudonimizaciju i enkripciju kada je to moguće, periodične revizije, procjene i evaluacije našeg poslovanja u odnosu na zaštitu osobnih podataka i slično.

Razdoblja pohrane Vaših osobnih podataka

Razdoblja pohrane Vaših osobnih podataka variraju ovisno o kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo, svrhama te pravnim osnovama obrade Vaših osobnih podataka (kriteriji kojima se vodimo prilikom izračuna razdoblja pohrane osobnih podataka). Također, uvijek ograničavamo razdoblja pohrane Vaših osobnih podataka na minimum.

Niže navodimo opća razdoblja pohrane definirana pravnim osnovama obrade Vaših osobnih podataka, no molimo Vas da budete svjesni kako predmetna razdoblja mogu varirati ovisno o specifičnim situacijama obrade.

Detaljna razdoblja pohrane Vaših osobnih podataka definirana su našim internim aktom Ako želite dobiti detaljnije informacije o razdobljima pohrane Vaših osobnih podataka, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka na kontakte navedene u prvoj točki „Uvod“ ove Opće obavijesti.

Kada je primjenjivim propisima definirano razdoblje u kojem smo obvezni pohranjivati Vaše osobne podatke, pohranjujemo ih u razdoblju predviđenom primjenjivim propisima te brišemo u dodatnom razdoblju od 3 (tri) mjeseca.

Kada smo s Vama potpisali ugovor i kada ne postoji primjenjivim propisima definirano razdoblje u kojem smo obvezni pohranjivati Vaše osobne podatke, pohranjujemo ih za cijelo vrijeme trajanja našeg ugovornog odnosa te brišemo u dodatnom razdoblju od 3 (tri) mjeseca od dana prestanka ugovornog odnosa.

Kada Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem pravne osnove našeg legitimnog interesa, pohranjujemo ih za cijelo razdoblje postojanja našeg legitimnog interesa te brišemo u dodatnom razdoblju od 3 (tri) mjeseca od prestanka postojanja našeg legitimnog interesa. Razdoblje postojanja našeg legitimnog interesa individualno se određuje u odnosu na svaki pojedini proces obrade osobnih podataka kojem je legitiman interes pravna osnova obrade.

Kada Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem Vaše privole, pohranjujemo ih sve dok ne povučete Vašu privolu. Kada povučete Vašu privolu, brišemo Vaše osobne podatke u najkraćem mogućem razdoblju. Ako ste nam dali Vašu privolu za određeno razdoblje, istekom predmetnog razdoblja, brišemo Vaše osobne podatke u najkraćem mogućem vremenu.

Određenu poslovnu dokumentaciju koja može sadržavati neke Vaše osobne podatke (na primjer ugovore, dodatke ugovoru, izjave, potvrde i slično) pohranjujemo trajno kao dio naše poslovne dokumentacije ili kroz duže razdoblje kao dokaz postojanja i prestanka našeg odnosa te zbog postavljanja, ostvarivanja i obrane od pravnih zahtjeva.

Našim internim pravilima definirali smo razdoblja protekom kojih vršimo preispitivanja definiranih razdoblja pohrane Vaših osobnih podataka, a sve kako bi pohrana bila ograničena, odnosno u skladu s eventualnim promjenama svrha obrade Vaših osobnih podataka.

Nakon proteka razdoblja pohrane Vaših osobnih podataka, iste brišemo ili anonimiziramo. Također, pod određenim uvjetima, kako navodimo u sljedećoj točki („Vaša prava“) imate pravo ishoditi brisanje Vaših osobnih podataka.

Protekom razdoblja pohrane Vaših osobnih podataka koje smo javno objavili, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i trošak provedbe, poduzet ćemo razumne mjere kako bi obrisali Vaše javno objavljene osobne podatke. Pritom, nismo odgovorni za Vaše javno objavljene osobne podatke na javnim izvorima kojima ne upravljamo.

Protekom razdoblja pohrane Vaših osobnih podataka koje obrađuju primatelji na naš zahtjev i temeljem posebnog ugovora o obradi osobnih podataka, iste ćemo obavijestiti o proteku razdoblja pohrane i zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka, kao i dokaz o istom.

Vaša prava

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, imate pravo ostvarivati niže navedena i opisana prava.

Vaša prava možete ostvariti slanjem, odnosno postavljanjem zahtjeva našem službeniku za zaštitu podataka na kontakte navedene u prvoj točki „Uvod“ ove Opće obavijesti.

Kako bi mogli postupiti po Vašem zahtjevu i pružiti Vam točne i potpune informacije u najkraćem mogućem roku, molimo da Vaš zahtjev sadržava sljedeće:

 1. Naslov zahtjeva: „Zahtjev za ostvarivanjem prava ispitanika“;
 2. Nužne informacije o Vašem identitetu kako bi mogli pronaći Vaše osobne podatke i postupiti po Vašem zahtjevu (na primjer Vaše ime, prezime, OIB i slično);
 3. Naziv prava koje želite ostvariti (vidjeti nazive i opise prava niže);
 4. Detaljan opis Vašeg zahtjeva kako bi osigurali naše ispravno postupanje temeljem istog;
 5. Informacije o kanalu komunikacije (na primjer Vaša adresa elektroničke pošte ili kućna adresa) na koji želite da Vam dostavimo naš odgovor.

Također, kako bi Vam olakšali ostvarivanje Vaših prava, od našeg službenika za zaštitu podataka možete zatražiti obrazac s već definiranim poljima koja je potrebno popuniti prilikom upućivanja zahtjeva za ostvarivanjem prava.

Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanjem prava, u slučaju opravdane sumnje u pogledu Vašeg identiteta, imamo pravo od Vas zatražiti pružanje dodatnih informacija koje su neophodne kako bi potvrdili Vaš identitet.

Na Vaš zahtjev odgovaramo u roku od mjesec dana od dana primitka Vašeg zahtjeva. Predmetni rok možemo produžiti za dodatna dva mjeseca ako se radi o složenom zahtjevu ili više Vaših zahtjeva. Na vrijeme ćemo Vas obavijestiti o produženju roka za odgovor na Vaš zahtjev te o razlozima produženja.

Sve informacije koje Vam pružimo u odnosu na Vaš zahtjev za ostvarivanjem prava, kao i naša komunikacija, pružaju se bez naknade. No, ako opetovano primamo Vaše neutemeljene i pretjerane zahtjeve, možemo naplatiti razumnu naknadu naših administrativnih troškova nastalih prilikom pružanja informacija i postupanja po zahtjevu ili možemo odbiti postupiti po Vašem zahtjevu.

Kada podnošenjem zahtjeva ostvarujete svoja prava, obrađujemo Vaše osobne podatke kako bi mogli udovoljiti Vašem zahtjevu, a sve u skladu s odredbama Opće uredbe.

Pravo na pristup informacijama

Kao ispitanik, imate pravo tražiti od nas potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako ih obrađujemo, pristup Vašim osobnim podatcima i relevantnim informacijama u odnosu na iste (informacije o svrhama obrade, kategorijama Vaših osobnih podataka koje obrađujemo, kategorijama primatelja kojima otkrivamo Vaše osobne podatke, predviđenim razdobljima pohrane Vaših osobnih podataka i slično).

Također, osiguravamo Vam besplatnu kopiju Vaših osobnih podataka koje obrađujemo, ako time negativno ne utječemo na prava i slobode drugih. Za sve dodatno zatražene kopije možemo naplatiti razumnu naknadu naših administrativnih troškova.

Pravo na ispravak

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, imate pravo ishoditi ispravak Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo zatražiti dopunu Vaših nepotpunih osobnih podataka, između ostalog i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, imate pravo ishoditi brisanje Vaših osobnih podataka ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Vaši osobni podatci nisu više nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili obrađeni,
 • povukli ste Vašu privolu koja je bila jedina pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka,
 • uložili ste prigovor na obradu Vaših osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu, odnosno ako se radi o obradi za potrebe izravnog marketinga,
 • Vaši osobni podatci nezakonito su obrađeni,
 • Vaši osobni podatci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze koja proizlazi iz prava Europske unije ili Republike Hrvatske,
 • osobni podatci čije brisanje zahtijevate prikupljeni su u vezi ponude usluga informacijskog društva izravno djetetu.

Pravo na brisanje ne možete ostvariti pod određenim uvjetima definiranim u članku 17. stavku 3. Opće uredbe. Ako imate pitanja u vezi uvjeta pod kojima ne možete ostvariti svoje pravo na brisanje, ali i pitanja u odnosu na ostvarivanje Vaših prava općenito obratite se našem službeniku za zaštitu podataka na kontakte navedene u prvoj točki „Uvod“ ove Opće obavijesti,.

Ako smo javno objavili Vaše osobne podatke koje smo dužni obrisati temeljem Vašeg zahtjeva, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i trošak provedbe, poduzet ćemo razumne mjere kako bi obrisali Vaše javno objavljene osobne podatke te obavijestili druge voditelje obrade o Vašem zahtjevu za brisanje osobnih podataka, poveznica do istih, njihovih kopija i rekonstrukcija. Pritom, nismo odgovorni za Vaše javno objavljene osobne podatke na javnim izvorima kojima ne upravljamo.

Pravo na ograničenje obrade

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, imate pravo ishoditi ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osporavate točnost Vaših osobnih podataka na razdoblje u kojem provjeravamo točnost Vaših osobnih podataka,
 • obrada Vaših osobnih podataka je nezakonita, no protivite se brisanju istih,
 • Vaši osobni podatci nam više nisu potrebni, no Vi ih tražite zbog postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva,
 • uložili ste prigovor na obradu Vaših osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu te očekujete potvrdu jačine legitimnih razloga.

Unatoč Vašem zahtjevu za ostvarivanjem prava na ograničenje obrade, možemo nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke uz Vašu privolu, zbog postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe te zbog važnog javnog interesa Europske unije ili države članice.

Metode koje koristimo kako bi Vam omogućili ostvarivanje Vašeg prava na ograničenje obrade, između ostalog, obuhvaćaju privremeno premještanje Vaših osobnih podataka u drugi / -e sustav / -e obrade, posebno označavanje Vaših osobnih podataka u sustavu / -ima kao onih čija je obrada trenutno ograničena, privremeno onemogućavanje pristupa Vašim osobnim podatcima, privremeno onemogućavanje obrade Vaših osobnih podataka, privremeno uklanjanje Vaših osobnih podataka s naših javno dostupnih izvora i slično. Metode koje primjenjujemo će varirati ovisno o vrstama obrade Vaših osobnih podataka.

Pravo na prenosivost

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli ili ugovoru te se obrada provodi automatiziranim putem.

Na Vaš zahtjev i ako je tehnički izvedivo, možemo izravno prenijeti Vaše osobne podatke drugom voditelju obrade.

Pravo na prenosivost Vaših osobnih podataka ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Pravo na prigovor

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, imate pravo na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, a koje obrađujemo temeljem našeg legitimnog interesa i / ili za potrebe izravnog marketinga, što uključuje i izradu profila.

Pravo na povlačenje privole

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo na temelju privole kao pravne osnove, imate pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka na temelju privole, a prije njezina povlačenja.

Pravo na prigovor nadzornom tijelu

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, u svakom trenutku imate pravo na prigovor neovisnom tijelu javne vlasti za zaštitu osobnih podataka.

Neovisno tijelo javne vlasti u Republici Hrvatskoj jest Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) sa sjedištem na adresi Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, Hrvatska. AZOP možete kontaktirati putem elektroničke pošte na adresu azop@azop.hr, pozivom na broj 00385 (0)1 4609-000 ili pisanim putem na navedenu adresu sjedišta.

Više informacija o AZOP-u možete pronaći na njihovim internetskim stranicama www.azop.hr.